Reiki Courses

Dec 2018
17
Monday

Reiki Circle

Jan 2019
08
Tuesday

Reiki Circle

Jan 2019
12
Saturday

Traditional Usui Reiki 1 Course

Jan 2019
12
Saturday

Usui/Holy Fire III Reiki, I & II

Jan 2019
12
Saturday

Reiki 2nd Degree

Jan 2019
22
Tuesday

Reiki 1st Degree

Jan 2019
26
Saturday

Traditional Usui Reiki 2 Course

Jan 2019
26
Saturday

Shinpiden Level 3 Reiki Course, 20% discount if you book early!

Feb 2019
16
Saturday

Traditional Usui Reiki 1 Course

Mar 2019
11
Monday

Traditional Usui Reiki Master/Teacher Course – Residential Retreat

Mar 2019
23
Saturday

Usui/Holy Fire III Reiki, I & II

May 2019
14
Tuesday

Reiki Circle

Jun 2019
01
Saturday

Usui/Holy Fire III Reiki, I & II

Jun 2019
11
Tuesday

Reiki Circle

Jul 2019
06
Saturday

Usui/Holy Fire III Reiki, I & II

Jul 2019
09
Tuesday

Reiki Circle

Aug 2019
09
Friday

Usui/Holy Fire III Reiki, ART/Master

Aug 2019
13
Tuesday

Reiki Circle

Sep 2019
24
Tuesday

Reiki Circle

Sep 2019
28
Saturday

Usui/Holy Fire III Reiki, I & II

This site uses XenWord.